top of page

Privacybeleid

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd.

Zaans tandheelkundig centrum streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. 

Privacyverklaring
naar aanleiding van de nieuwe privacywetgeving (art.9 AVG) die op 25 mei 2018 is ingegaan, hebben wij uw toestemming nodig om uw gegevens te kunnen verwerken in ons systeem. Deze toestemming omvat mede het:

  1. Verwerken van persoonsgegevens aanwezig in ons patiëntendossier;

  2. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties;

  3. Verstrekken van persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van de behandeling.


* voor kinderen tot 16 jaar geldt dat de wettelijk vertegenwoordiger (mede) toestemming dient te verlenen.

 

Bij het insturen van het inschrijfformulier geeft u Zaans Tandheelkundig Centrum toestemming om gegevens te verwerken in het kader van de te verlenen mondzorg. Wij garanderen dat wij zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens zullen omgaan.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Onze praktijk werkt volgens de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging en dat er binnen de praktijk een privacybeleid is opgesteld en geïmplementeerd.

bottom of page